top of page

BAŽANT EDWARDSŮV

Projekt bažanta Edwardsova je jedním z našich pilotních projektů. Zabývá se studiem, chovem a záchranou bažanta Edwardsova (Lophura edwardsi (edwardsi)) a bažanta vietnamského (Lophura edwardsi (hatinhensis)).

Na projektu náš

spolek spolupracuje s World Pheasant Association (WPA), European Conservation Breeding Group (ECBG) a European

Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Cílem projektu je zachránit dlouhodobě životaschopnou populaci bažanta Edwardsova v přírodě. V případě, že je

v přírodě již vyhynulý, což se prověřuje, vytvořit co nejrychleji podmínky pro úspěšnou a trvalou reintrodukci

tohoto druhu do oblasti v jeho původním areálu výskytu. Více informací o stavu populace bažanta Edwardsova

v přírodě naleznete v článku „Vyhynutí prvního bažantího druhu?“

Seznámit širokou veřejnost se stavem bažanta Edwardsova v přírodě a oslovit ji s žádostí o pomoc, spolupráci

a finanční podporu tohoto projektu.Fáze projektu

V první fázi probíhá sběr informací o bažantech Edwardsových (Lophura edwardsi (edwardsi)) a bažantech

vietnamských (Lophura edwardsi (hatinhensis)) a jejich původu od chovatelů, kteří se chtějí tohoto projektu

zúčastnit. Tato fáze našeho projektu navazuje na již probíhající projekt ECBG a WPA.

Projekt ECBG a WPA nashromáždil finanční prostředky pro vytvoření genetického markeru bažanta Edwardsova. Tato

práce byla svěřena renomované zahraniční laboratoři a vlastní genetický marker bude sloužit jako vzor genetické

informace čistokrevného bažanta Edwardsova. K tomuto markeru se budou porovnávat genetické informace vzorků

bažantů chovaných v lidské péči. Cílem bude vybrat pouze čistokrevné jedince a ti budou zapsáni do plemenné

knihy. (Je mi velikou ctí a potěšením Vás informovat, že evropskou plemennou knihu EEP (studbook) bažanta

Edwardsova momentálně drží pražská zoologická zahrada jmenovitě pan Ing. Tomáš Kapic.)

V druhé fázi projektu budou naši bažanti Edwardsovi a vietnamští (chovaní v našich voliérách) testováni na

čistokrevnost a příbuznost. Čistokrevní bažanti budou evidováni v plemenné knize a poslouží jako výchozí

materiál pro podporu stávající divoké populace nebo v případě, že je bažant Edwardsův v přírodě již vyhynulý, pro

reintrodukce. Výstupem testu na příbuznost by měla být rámcově vzájemná příbuzenská vzdálenost jednotlivých

ptáků. Tento údaj nám poslouží k doporučením, jak jednotlivé ptáky dále párovat, aby docházelo k inbreedingu

v co nejmenší možné míře a tím byla udržena co největší genetická variabilita druhu.

V této fázi projektu chceme oslovit veřejnost s prosbou o finanční podporu. Nabízíme jí tímto možnost podílet se

přímo na záchraně tohoto živočišného druhu. Více informací naleznete v rubrice Dárcovství.

Třetí fází projektu bude sběr geneticky čistého materiálu, který bude použit pro již zmíněnou podporu stávající

populace nebo reintrodukci. Tuto fázi projektu budeme opět koordinovat s projektem ECBG a WPA. Na nich bude také

z větší míry záviset, v jaké formě se tento materiál bude sbírat a přepravovat zpět do areálu původního výskytu

těchto bažantů v centrálním Vietnamu. Obvykle se tato činnost provádí dvěma různými způsoby.

1. Sběr a přeprava násadových vajec. K inkubaci vajec a odchovu kuřat dochází v odchovném centru v cílové zemi.

2. Přeprava již odchovaných jedinců.

Pokud se našim zahraničním partnerům nebude dařit vytvořit vhodné podmínky pro tento proces, budeme se

soustředit na vytvoření stabilní dlouhodobě životaschopné populace těchto bažantů ex situ. Chceme využívat

nejmodernějších poznatků z mnoha přírodních oborů, pro zabránění negativních důsledků takto chovaných

populací (např. ochuzení genetické variability, inbrední deprese, atd.).

Financování projektu

První fáze projektu je finančně méně náročná a bude hrazena z prostředků jednotlivých chovatelů a koordinátora.

Finanční náročnost druhé fáze projektu: Předběžný odhad finančních nákladů na genetické testování

čistokrevnosti a příbuznosti je 70 – 100 Euro na testovaného jedince. První vybrané peníze ze sponzorských darů

budou použity právě na tyto výdaje. Další prostředky budou použity na vícenáklady na chov bažantů Edwardsových

a (vietnamských) spojené s projektem.

Třetí fáze projektu bude spolufinancovaná s ECBG a WPA. Finanční náklady této fáze projektu budou dále upřesněny

dle vybraného způsobu.

Finanční prostředky vybrané od sponzorů budou použity pouze na výše uvedené účely.

Všichni sponzoři budou mít možnost sledovat pohyb finančních prostředků na našem transparentním bankovním

účtu u Fio banky. Více v rubrice Dárcovství.

Více se dozvíte na www.wpacz-sk.com

BAZANT
.pdf
Download PDF • 2.58MB


bottom of page